ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ مسافرتی ﺗﮏ ﻧﻔﺮه

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دارای کیف حمل

حمل آسان

جنس کنفی مقاوم

دارای بندهای کنفی محکم

قابلیت نصب آسان

وزن نسبتا سبک

تحمل وزن تا ۱۰۰ کیلوگرم

۱ در انبار

با خرید ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه مخصوص مسافرت از بیست کمپ مشتری دائم ما خواهید شد.ﻧﻨﻮ مسافرتی وﺳﯿﻠﻪ ای ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ دوﺳﺘﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ کمپ ﮐﺮدن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﺳﺖ. ﺗﺨﺖ آوﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﯿﻦ دو درﺧﺖ ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰه دﯾﮕﺮی آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮ روی آن درازش ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ.از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ و وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ(۲۸*۱۲*۱۲) ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ دارد. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزن ﮐﻞ این ننو مسافرتی ﺗﻨﻬﺎ ۷۰۰ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺑﻌﺎد ﺑﺎز ﺷﺪه ی ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮑﻨﻔﺮه ۸۰*۱۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﺮس از ﭘﺎره ﺷﺪن ﻧﻨﻮ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن را دارﯾﺪ اﺻﻼ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻨﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺖ و در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه شاهد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮔﺮه هستیم. اﯾﻦ ﺗﺨﺖ آوﯾﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺗﺎ ۱۰۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده دراز بکشید و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در این ننو مسافرتی ، ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﺪ.ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه را ﺑﻪ درﺧﺖ آوﯾﺰان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺟﻨﺲ ﮐﻨﻒ ﻫﺴﺘﺶ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﮔﺮه ای ﻣﺤﮑﻢ در دو ﺳﺮ ﺗﺨﺖ آوﯾﺰ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﺶ را از آن رد ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دور درﺧﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮔﺮه ﯾﺎ ﻣﯿﺦ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

وزن

۷۰۰ گرم

وزن قابل تحمل

۱۰۰ کیلوگرم

ابعاد باز شده

۱۸۰×۸۰ سانتی متر

ابعاد جمع شده

۱۲×۱۲×۲۸ سانتی متر

جنس

کنفی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ مسافرتی ﺗﮏ ﻧﻔﺮه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.